آمار اهدای عضو ایران در سال 1397

آمار اهدای عضو ایران در سال 1397

آمار اهدای عضو ایران در سال 1397 جمعیت ایران 82 میلیون نفر مرگ و میر ناشی از تصادفات: حدود 16000 نفر در سال تعداد افراد مرگ مغزی: 5 تا 8  هزار نفر در سال تعداد افراد مرگ مغزی قابل اهدا:…

ادامه مطب