آیا با داشتن کارت اهدای عضو دیگر نیازی به رضایت خانواده نیست؟

کارت اهدای عضو

بخشی از موقعیت‌های اجتماعی که به دست می آوریم و چالش‌هایی که موفق می‌شویم رفعشان کنیم؛ با تکیه بر فردیت ما است. گاهی تکیه بر این ویژگی تا جایی پیش می‌رود که حتی تصور می‌کنیم برای اعضای بدنمان کسی جز…

ادامه مطب