کبدی که در پیوند به‌کار می‌رود از کجا می‌آید؟

کبدی که در پیوند به‌کار می‌رود از کجا می‌آید؟

دو نوع گزینه برای پیوند کبد وجود دارد پیوند از اهداکننده زنده پیوند از اهداکننده فوت‌شده اهدا‌کننده زنده: کبدی که در پیوند به‌کار می‌رود از کجا می‌آید؟ پیوند کبد از اهداکننده زنده گزینه‌ای است برای برخی بیماران که در مرحله نهایی بیماری…

ادامه مطب