کیسه صفرا و عملکرد آن

پیوند کبد اصفهان کیسه صفرا و عملکرد آن

آشنایی با کیسه صفرا کیسه صفرا و عملکرد آن  :کیسه صفرا برای بقای انسان به طور کامل ضروری نیست. کیسه صفرا یک عضو از سیستم صفراوی انسان است که در تولید، نگهداری و انتقال صفرا نقش دارد. صفرا یک مایع…

ادامه مطب