دستاوردهای اهدا

بیمارستان بوعلی سینای شیراز   دستاوردهای اهدا هم اکنون مرکز پیوند اعضاء شیراز با انجام سالیانه بیش از 800 پیوند کبد در دنیا به عنوان فعالترین مرکز پیوند کبد در دنیا شناخته می شود. جایگاه نخست را میان مراکز پیوند…

ادامه مطب