چه کسانی ممکن است نیاز به پیوند کلیه داشته باشند ؟

نیاز به پیوند کلیه

نیاز به پیوند کلیه | اگر کلیه های شما به طور کامل متوقف شده باشند ، پیوند کلیه ممکن است یک گزینه برای شما باشد . این وضعیت مرحله آخر بیماری کلیوی (ESRD) یا بیماری کلیوی درمرحله پایانی ( ESKD…

ادامه مطب