سرطان رکتال چیست ؟

پیوند کبد اصفهان | سرطان رکتال

سرطان رکتال سرطان رکتال هنگامی اتفاق میفتد که DNA سلول های سالم در روده دچار خطاها یا جهش هایی شوند. راست روده یا رکتال، آخرین قسمت روده بزرگ است و در انتهای قسمت پایانی روده بزرگ شروع می شود و…

ادامه مطب