آيا فرد زنده هم می تواند اهداء کننده باشد؟

آيا فرد زنده هم می تواند اهداء کننده باشد؟

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( آيا فرد زنده هم می تواند اهداء کننده باشد؟ ) …

ادامه مطب

در صورت عدم حضور فرد دارنده کارت در ایران آیا انتقال وی به کشور صورت می گیرد؟

فیبروز کبدی

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( در صورت عدم حضور فرد دارنده کارت در ایران…

ادامه مطب

آيا داشتن ” کارت اهدا عضو ” برای اهدای اعضاء پس از مرگ کفایت می کند ؟

کارت اهدای عضو برای اهدای اعضاء پس از مرگ کفایت می کند ؟

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( آيا داشتن ” کارت اهدا عضو ” برای اهدای…

ادامه مطب

آيا اهدا کنندگان عضو از نظر بيماريهای خاص غربالگری خواهند شد؟

آيا اهدا کنندگان عضو از نظر بيماريهای خاص غربالگری خواهند شد؟

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( آيا اهدا کنندگان عضو از نظر بيماريهای خاص غربالگری…

ادامه مطب

چه اعضاء و بافت هایی قابل اهدا می باشد؟

چه اعضاء و بافت هایی قابل اهدا می باشد؟

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( چه اعضاء و بافت هایی قابل اهدا می باشد؟ ) …

ادامه مطب