از پیوند کلیه بیشتر بدانید !

پیوند کلیه

پیوند کلیه  پیوند کلیه (Renal Transplantation ) عبارت است از کارگزاری کلیه ی انسان از شخصی به شخص دیگر . در اغلب موارد در حین پیوند نیازی به خارج کردن کلیه های اصلی شخص نبوده و کلیه پیوندی در محلی…

ادامه مطب