عوارض کولیت اولسراتیو

پیوند کبد اصفهان | عوارض کولیت اولسراتیو

عوارض کولیت اولسراتیو کولیت اولسراتیو یک وضعیت مزمن است که در آن کولون و رکتوم دچار التهاب می شوند. کولون روده بزرگ است و رکتوم انتهای روده محلی که مدفوع جمع می شود، محسوب می گردد. در این بیماری، ممکن…

ادامه مطب