اولین پیوند کبد موفق در اهواز سال ۱۳۹۳

اولین پیوند کبد موفق در اهواز سال ۱۳۹۳

عکس ها مربوط به اولین پیوند کبد موفق در اهواز سال ۱۳۹۳