قرص کلیدینیوم سی (clidinium c) چیست؟

قرص کلیدینیوم سی | پیوند کبد اصفهان

قرص کلیدینیوم سی چیست؟ نام :قرص کلیدینیوم سی – clidinium c نام تجاری دارو: لیبراکس، لیبراکیم، لیبرو سی نام رایج دارو: کلیدینیوم سی-لیبراکس- کلیدینیوم – کلردیازپوکساید – کلیدینیوم – Chlordiazepoxide – Clidinium Bromide   داروی کلیدینیوم سی، ترکیبی از دو…

ادامه مطب