بعد از جراحی پیوند کبد چه چیزی رخ می دهد ؟

جراحی پیوند کبد

جراحی پیوند کبد  هنگامی‌که یک کبد پیدا شد برای جراحی پیوند کبد ، هماهنگ‌کننده پیوند با بیمار تماس می‌گیرد . بیمار پس از اینکه به بیمارستان فراخوانده شد، نباید چیزی بخورد یا بیاشامد . هماهنگ‌کننده پیوند راهنمایی‌های لازم را به…

ادامه مطب