برخی از بیماری های کیسه صفرا

پیوند کبد اصفهان برخی از بیماری های کیسه صفرا

سرطان کیسه صفرا : برخی از بیماری های کیسه صفرا : سرطان کیسه صفرا یک بیماری نسبتاً نادر است. انواع مختلفی از سرطانهای کیسه صفرا وجود دارد. درمان آنها دشوار است ، زیرا اغلب تا اواخر پیشرفت بیماری تشخیص داده…

ادامه مطب