برترین کشورها در زمینه اهدای عضو در سال 2018

برترین کشورها در زمینه اهدای عضو در سال 2018

6 کشور نخست اهدا کننده عضو اسپانیا: جمعیت: 46/397/452 نفر اهدا کنندگان: 2241 کرواسی: جمعیت: 4/164783 نفر اهدا کنندگان: 169 نفر پرتقال: جمعیت: 10/291/196 اهدا کنندگان: 345 بلژیک: جمعیت: 11/498/519 اهدا کنندگان: 381 امریکا: جمعیت: 326/766/748 اهدا کنندگان: 10721 مالت: …

ادامه مطب